03.07.2020

La selecció social és un fenòmen constant i progressiu de perfeccionament, producte del cultiu civilitzador pel treball físic, moral i intel-lectual de les races humanes. Es l’ acte mitjantsant el qual van eliminant-se poc a poc, disminuint i anulant-se, totes les causes, tots els factors que per motius diversos, venen a formar nuclis de degenaració humana.(…)

Interessa, doncs, d’ una manera positiva, conèixer cada una de les malaltíes que afligeixen a les societats modernes per a combatrer-les sino volem desapareixer, i formar aixís membres electes, aptes i capaços de millorar la civilització actual, aplicant-se a l’agricultura, l’ industria, el comerç, les ciencies, les arts, les lletres, els oficis manuals, l’exercici de les funcions públiques, en una paraula: totes les empreses de l’ humanitat.

Sería necessari un análissis minuciós per a fixar cada una d’ aquestes causes; sería precís una serie d’ artícles o conferencies vulgaritzadores, per a il-lustrar al públic i inculcar a tots, l’idea de la gravetat de cada una de les plagues socials que més directament ens afecten i en les quals homens distints anessin exposant a la consideració popular en argumentació abundant i sencilla els punts anomenats per anar modelant la llur ànima en les corrents modernes, dotant-la d’energies noves, de majors horitzons que permetin major desenrotllo, noves activitats a tot lo bò, noble i generós, per a acabar amb molts dels dolors i trastorns de consideració que afligeixen a la pobre i sufrida humanitat. No pot negar-se que la decadencia física, lo mateix que la moral, provenen les més de les vegades de la ignorancia dels coneixements elementals.

No hi ha dupte que entre la multitut de plagues que invadeixen a l’humanitat n’hi ha una que per la seva propagació i gravetat necessita de grans divulgacions científiques per a que’l públic vagi familiaritzant-se i adquireixi tota una serie de coneixents mèdics indispensables a tothom, per a procurar amb ells medis defensius, amb el fi d’ evitar que caiguem víctimes d’una malaltía que per la seva gravetat i grau de desenrotllo, atenti a l’ humanitat, malaltía coneguda per tothom amb el nom de….       COVID19?

Doncs no, tot i que es descriu una situació semblant a la que estem vivint actualment, es tracta de la tisis que es va patir al 1914, i que trobem a un article de La Veu Comarcal, del 27 de juny de 1914.
Seguint amb l’article veiem més paral·lelismes:
La manera és pràctica de fer comprendre alguns problemes de vital interés i que afecten,(…) és sens dubte l’ensenyament racional,(…). Entre’ls metges és un deber sembrar idees cultes relacionades amb l’higiene i tuberculosis de les classes treballadores, en el solc de la indiferència general, perque al calor de nostra propaganda germini i hi hagi menys malalts, sobre tot menys tísics.
Aquest problema tan afecta a les persones d’edat avançada com a la gent jove: no hi ha edat, sexe, condició ni estat que s’escapi de les seves urpes, i fins està ben demostrat que moren més vells que joves.(…) De fletxa rescent és l’organització d’una junta central amb les seves distintes comissions, la creació de juntes provincials i locals, de dispensaris i d’una serie de lleis que proben clarament que’ls poders públics han adquirit el convenciment d’iniciar i protegir aquestes campanyes antituberculoses, contribuint d’eixa manera a obra tan consoladora, tan humanitaria i tan patriòtica.

Malgrat tot això, de poc servirien tan laudables decisions si els preceptes higiènics fossin acullits amb indiferència. Res poden l’higiene i el remei contra la voluntat de qui per ignorancia busca la mort.